Formandens beretning (2018)

Foreningen er en forudsætning for, at Voksenskolen kan opnå offentlig støtte til undervisning af voksne i henhold til lov om folkeoplysning.

 

Beretning 2019-2020 ved Voksenskolens 19. generalforsamling fredag den 27. marts 2020
men på grund af Corona afholdes generalforsamling onsdag d. 19. august 2020 kl. 10 i Voksenskolens lokaler Taastrup Hovedgade 82, 2. sal

Der har i sæsonen været afholdt 4 bestyrelsesmøder.
Voksenskolen har pt. 65 medlemmer

 

Voksenskolen kører nu på sit 5. år i de lyse og venlige lokaler på Taastrup Hovedgade 82, 2. sal. Indtrykket er, at alle befinder sig godt.

 

Voksenskolens undervisning

"Nøglen til viden" er Voksenskolens logo i den undervisningspjece som formidles ud til
borgere via biblioteker , kommuner, beboelser m.v. Programmet byder blandt andet på folkeoplysende undervisning som knipling, aquarytmik, yoga, rytmehold.
Fra december 2018 har vi kunne tilbyde keramik  med Isabel Mir i Kanalens Kvt. 38. Interessen har været stor  især i weekenderne så vi håber interessen vedholder.
Der er fin tilgang til alle holdene.
Voksenskolen gør en stor indsats for  fortsat at finde interessante  og indbydende tilbud
til folkeoplysnings undervisning.

 

Under "Nøglen til viden" har Voksenskolen igennem mange år tilbudt gratis undervisning til ordblinde, samt forberedende voksenundervisning.

Undervisningen og tilgangen af elever har været tilfredsstillende for begge undervisningstilbud. Men siden sidste generalforsamling har vi været igennem omfattende ændringer på både ordblinde undervisning og forberedende voksen undervisning. En ny ungdomsuddannelse forberedende grunduddannelse, som trådte i kraft 1. august 2019 har betydet en nedgang i Voksenskolens aktivitet på 25-30%. Vi har mistet vores undervisning ude på produktionsskolerne. Vi må ikke længere tilbyde undervisning til kursister under 25 år. Der er dog nogle undtagelser. Det kan mærkes på indtjeningen og har betydet, at vi måtte rette til i forhold til indtægter og udgifter.  På lærersiden har det desværre betydet afsked med to undervisere. Heldigvis er de begge tilbudt undervisning i FGU. På trods af disse meget store ændringer kører undervisningen tilfredsstillende, men selvfølgelig vil vi gerne op i volumen og kunne ansætte flere lærere.
Vores samarbejde med jobcentre i både Albertslund og Taastrup er godt og i fortsat udvikling. Vi har et godt samarbejde med Taastrup Bibliotek, hvor vores vejleder formidler kontakten til Voksenskolen, vi er fx ved at arbejde på at opstarte et litteratur /læsehold for meget svage læsere, som er ordblinde.  Forhåbentlig med start i august 2020.
Vi er også i gang med et andet projekt, hvor vi vil tilbyde undervisning til afasiramte. Denne gruppe hører ikke ind under lov om ordblinde undervisning eller forberedende voksen undervisning., så derfor må vi søge økonomiske midler andre steder. Vi er i gang med at søge fonde. Det er en lang proces, men vi håber på at kunne tilbyde denne gruppe undervisning fra august/september, hvis vores ansøgning bliver tilgodeset.

 

 

Tema- og debatdag 10% puljen

10% puljen er det beløb, der er givet tilskudssagn om til foredrag og debatskabende aktiviteter. Hovedbiblioteket i Albertslund og Voksenskolen har gennem mange år samarbejdet om, at finde passende emner og foredragsholdere til denne aktivitet.

Tirsdag den 3. september 2019 var det den kendte TV- journalist Niels Krause-Kjær der var på programmet. Emnet var, "Kan man overhovedet stole på det politikerne siger og lover"?  Meget aktuelt efter et nyligt overstået folketingsvalg. Der var fuldt hus og mange spørgelystne.

 

Voksenskolens hjemmeside

Voksenskolen har en meget fin hjemmeside, der fortæller om skolen og skolens undervisningstilbud.  Her opfordres der også til, at man kan komme med forslag, ideer og emner til oprettelse af hold under folkeoplysningen, eller hvis man som lærer kunne have lyst til at undervise på et hold under folkeoplysningen.  www.voksenskolen.dk

 

Afslutning

Voksenskolen gør et stort arbejde for skolens virke og for at finde nye projekter og samarbejdspartnere. Lovgivninger og nye tiltag fra regeringens side kræver samarbejde, stærk vilje og hårdt arbejde. Det ved vi Voksenskolen er i besiddelse af.
Derfor ser vi Voksenskolens fremtid i møde med stor optimisme!

Her slutter bestyrelsens beretning og det gør vi med stor tak og beundring for Voksenskolen og dens stab, der har svære udfordringer i sigte. Også stor tak til bestyrelsen for et konstruktivt og hyggeligt samarbejde!


På bestyrelsens vegne
Inge Piper d. 27. marts 2020

dof